PEER program, PEER aktivista

PEER program je charakterizovaný ako preventívny, cielený, systematický program určený deťom a mládeži, ktorá ešte nemá skúsenosť s pravidelným užívaním návykových látok. Je založený na osobnej komunikácii vopred pripravených rovesníkov a na ich efektívnej spolupráci so zainteresovaným učiteľom či lektorom, ktorý vystupuje v úlohe radcu a facilitátora. Program je zameraný na formovanie pozitívnych postojov v skupine rovesníkov a na ovplyvňovanie ich správania v zmysle podpory zdravého spôsobu života, pozitívnej životnej orientácie a organizácie kvalitného využívania voľného času.

Pojem PEER je odvodený z Francúzskeho „per“ neskôr „pair“ čo znamenalo osoba rovnakej sociálnej úrovne alebo statusu. Prvýkrát bolo použité v spojitosti s adolescentmi v jednej americkej štúdii realizovanej v rokoch 1934 – 1939. Pojem „peer“ sa dnes používa v inom význame ako na počiatku a nemá presný ekvivalent v slovenčine. Znamená niečo podobné ako vrstovník, ale v širšom slova zmysle. Dnes si ho odvodzujeme z anglického slovného spojenia peer-to-peer, čo v preklade znamená rovesník-rovesníkovi, či už ide o vek alebo sociálno-spoločenské postavenie.

PEER aktivista je angažovaný vrstovník zväčša vyberaný podľa určitých kritérií odborníkom, najčastejšie z poradenského zariadenia. Jeho úlohou je hlavne neformálne ovplyvňovanie rovesníkov a participácia v programe, na ktorú sa pripravoval systematickým výcvikom (modelovými situáciami, školeniami a pod…). Nie je možné určiť vekové rozhranie PEER aktivistu, keďže na Slovensku existuje veľké množstvo PEER programov a v rámci nich sa pracuje s deťmi a mládežou rôznych vekových kategórií.

PEER aktivisti sú odborne vzdelaní mladí ľudia, ktorí však nie sú profesionálne či akademicky vzdelaní v odbore, nenahrádzajú odborníkov ako sú lekári, psychológovia ale len poukazujú na fakty v danej oblasti a odkazujú na prípadne odbornú pomoc. Ich poznatky sú na požadovanej odbornej úrovní ale nesnažia sa nahrádzať rodičov, pedagógov ani odborníkov či lekárov.

Vystupovanie PEER aktivistov v rámci aktivít OZ Mladí ľudia a život je upravené v stanovách OZ Mladí ľudia a život a vo Vnútorných nariadeniach.

PEER programy vznikajú na Slovensku najčastejšie na základných a stredných školách, ale aj v centrách voľného času a na školských internátoch. Zaoberajú sa nimi aj neštátne a neziskové organizácie.

 

Zdroj:

OLŠAVSKÁ, M. : Peer program – význam, vplyv a možnosti vrstovníckej skupiny v preventívnej práci. 1.vyd. Prešov : Tlačiareň Kušnír, 2002. 67 s. ISBN 80-8045-252-0.

JANIKOVÁ, K. : Nová forma voľnočasových a mimoškolských aktivít – peer dobrovoľníctvo. In Mládež a spoločnosť, roč. 8, 2007, č. 2, ISNN 1335-1109.