O nás

OZ Mladí ľudia a život ako dobrovoľnícka organizácia prešla v roku 2013 fázou renovácie, ktorá mala zabezpečiť prispôsobenie občianskeho združenia novým trendom a príležitostiam. Základnou stratégiou pre nové vedenie OZ Mľaž bola a stále je schopnosť udržať svoje postavenie v treťom (neziskovom) sektore a tiež sa prispôsobiť pokroku vo všetkých oblastiach spoločenského života

Poslaním OZ Mladí ľudia a život je zmeniť zmýšľanie mladých ľudí – ich postoj k životu, k sebe samým a k svojim partnerom. Metódy a princípy z ktorých vychádzame pri realizácii PEER programu napomáhajú mladým ľudom k tomu, aby zvládali nároky spojené s prechodom do rolí dospelých a dokázali sa zorientovať vo svete, ktorý ich obklopuje. Na to aby mohli formovať svoj životný postoj potrebujú získať kvalitné informácie. Pri ich podávaní využívame aktivizujúce metódy a zážitkové techniky. Snažíme sa nie len o to, aby si informácie osvojili, ale aj o to aby sme vyvolali diskusiu a naučili ich tak formovať svoj názor a uvedomovať si zodpovednosť za svoje správanie. Pozitívne hodnoty sa snažíme rozvíjať aj poskytovaním priestoru pre plnohodnotné trávenie voľného času, vytvorením vhodnej alternatívy k tzv. „barovej kultúre“.

Hlavnou aktivitou združenia sú zážitkové besedy realizované na základných, stredných a vysokých školách. Cieľom besied je zlepšiť informovanosť mladých ľudí v oblastiach, ktorým sa venujeme: Primárna prevencia infekcie HIV/AIDS a pohlavne prenosných infekcií, látkových a nelátkových závislostí, základné poradenstvo v oblasti gynekológie a antikoncepcie, partnerských vzťahoch, duševného zdravia a prvej pomoci.

Medzi ďalšie aktivity združenia patrí:

  • Výber PEER aktivistov, ich následné vyškolenie a koordinovanie ich aktivít.
  • Organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových akcií.
  • Organizovanie osvetových podujatí a iných propagačných akcií zameraných na zvýšenie informovanosti ľudí.
  • Vyvíjanie rôznych aktivít, ktoré poslúžia na rozvoj a zlepšenie života mladých ľudí.