Etický kódex

Úvodné ustanovenia

Etický kódex Občianskeho združenia Mladí ľudia a život sa vzťahuje na aktívne dobrovoľné členov združenia – PEER aktivistov a PEER koordinátorov.

Tento etický kódex má byť pomocou pre PEER aktivistov a PEER koordinátorov v situáciách, ktoré so sebou prinášajú isté morálne, mravné a etické otázky a taktiež je tento kódex zárukou určitého morálneho, mravného a etického správania sa PEER aktivistov a PEER koordinátorov, keď aktívne vykonávajú akúkoľvek dobrovoľnícku činnosť v rámci preventívneho programu OZ Mladí ľudia a život v súlade so Stanovami a Vnútornými nariadeniami Občianskeho združenia.

Nasledujúce etické princípy sú v súlade zo základnými hodnotami ľudskej spoločnosti, ako sú zdvorilosť, ohľaduplnosť, úprimnosť, tolerancia či morálna zodpovednosť; sú v súlade s ľudskými právami a slobodami, ktoré sú zakotvené v Ústave Slovenskej republiky.

 

1. Dobrovoľníctvo

Všetci členovia Občianskeho združenia Mladí ľudia a život v akomkoľvek uznanom statuse – kategórií (t.j. PEER koordinátor, PEER aktivista, Dobrovoľník, Čestný člen) sú dobrovoľnými členmi; ich členstvo nie je žiadnym spôsobom vynútiteľné, aktívne členstvo je však požadované ale nie prikazované. Členstvo je prejavom slobodnej vôle o zrušení členstva môže rozhodnúť len predsedníctvo; a to len hlasovaním o zrušení členstva alebo len na základe dobrovoľného rozhodnutia člena o ukončení členstva.

Na základe dobrovoľníctva členovia neočakávajú pravidelné finančné ohodnotenie ani iné odmeny. Činnosť vykonávaná pre finančný či iný materiálny prospech alebo pre dosiahnutie istej výhody, už nie je dobrovoľnou činnosťou.

 

2. Besedy

Besedy sú jedným z možných spôsobov prezentácie odborných informácií v rámci PEER prevencie, ide o priame a aktívne odovzdávanie informácií medzi PEER aktivistami a besedujúcimi (čiže účastníkmi besedy).

PEER aktivisti sa zaväzujú udržiavať tajomstvo; a teda všetky informácie, s ktorými sa im besedujúci zdôveria nebudú nijakým ani len anonymným spôsobom rozširovať na verejnosti alebo medzi ostatnými PEER aktivistami. Týmto sa jednak zaručuje sloboda prejavu ale aj uchovanie tajomstva.

Pri moderovaní sa PEER aktivisti riadia vlastným rozumom, zdravým úsudkom v rámci morálnych zásad a v súlade so Stanovami Občianskeho združenia Mladí ľudia a život a Vnútornými nariadeniami. Vylučuje sa vulgárnosť, fyzické či psychické útoky a rôzne rasistické urážky.

Hlavnou činnosťou OZ Mladí ľudia a život sú besedy realizované na základných, stredných a vysokých školách, v oblastiach ktorým sa venuje PEER prevencia, sú PEER aktivisti povinní podávať presné, jasné, zrozumiteľné a pravdivé informácie slušným, mravným a tiež zodpovedným spôsobom. PEER aktivista sa nesmie besedy ani iného združením organizovaného podujatia zúčastniť pod vplyvom ľahkých či ťažkých omamných látok.

Besedy sú neverejným a PEER aktivistami vedeným rozhovorom, zväčša organizovaným na pôde strednej školy alebo vopred avizovanom mieste.

PEER aktivisti organizujú aj besedy pre verejnosť, tieto besedy sú však zväčša orientované len na odovzdávanie informácií, než plnohodnotné naplnenie posolstva besedy.

 

3. Školenia, výcviky a PEER kluby

Výcviky PEER aktivistov sú odborno-informačné prevažne víkend trvajúce stretnutia, ktoré sú organizované Organizačným oddelením počas ktorých PEER aktivisti rozvíjajú svoje kompetencie, učia sa novým spôsobom komunikácie a podávania informácií.

Výcviky sú neverejným stretnutím organizovaným pre určitý počet PEER aktivistov, ktorí sú naň pozvaní. Tieto výcviky sú organizované so súhlasom rodičov resp. zákonných zástupcov, koordinátorov PEER prevencie na príslušnej škole a triednych učiteľov, kedy Predsedníctvo preberá na seba zodpovednosť za neplnoletých PEER aktivistov.

Každý PEER výcvik má svoje základné pravidlá, ktoré sú PEER aktivistom prezentované na začiatku výcviku jasne, priamo a zrozumiteľne.

Školenia organizované PEER aktivistami a PEER kluby pre PEER aktivistov, sú neverejné podujatia organizované buď pre PEER aktivistov alebo pre pozvaných hostí. Na týchto osobitých druhoch podujatí sú PEER aktivisti ale i pozvaní hostia povinní správať sa v súlade so spoločenský uznaným slušným správaním v medziach mravnosti, morálnosti a slušnosti.

 

4. Status PEER aktivistu

PEER aktivista (alebo peeraktivista) je označenie pre každého člena Občianskeho združenia Mladí ľudia a život, ktorý sa aktívne podieľa na tvorbe či realizácií aktivít v rámci PEER prevencie organizovanej združením.

PEER aktivisti sú odborne vzdelaní mladí ľudia, ktorí však nie sú profesionálne či akademicky vzdelaní v odbore, nenahrádzajú odborníkov ako sú lekári, psychológovia ale len poukazujú na fakty v danej oblasti a odkazujú na prípadne odbornú pomoc. Ich poznatky sú na požadovanej odbornej úrovní ale nesnažia sa nahrádzať rodičov, pedagógov ani odborníkov či lekárov.

Vystupovanie PEER aktivistov v rámci aktivít PEER prevencie je upravené v stanovách OZ Mladí ľudia a život a vo Vnútorných nariadeniach.

 

5. Vystupovanie na sociálnych sieťach

V tomto bode etického kódexu sa chceme zamerať na vystupovanie členov OZ Mladí ľudia a život na sociálnych sieťach a to najmä okrem iného na blogu, ktorý je súčasťou internetovej stránky www.peersnv.sk.

V rámci činnosti na blogu sa predpokladá zainteresovanosť všetkých PEER aktivistov a ich aktívna účasť na tomto spoločensky prospešnom prostriedku komunikácie. V prípade odporúčaní alebo ak budú PEER aktivisti návštevníkovi bloga radiť, robia to v súlade so svojim svedomím a vedomím na základe svojho vlastného rozhodnutia a v súlade so Stanovami OZ Mladí ľudia a život; Vnútornými nariadeniami a Etickým kódexom.

 

Záverečné ustanovenie

Tento Etický kódex je východiskovým dokumentom pri prejednávaných situáciách a je to jeden zo základných dokumentov, ktorý musí PEER aktivista poznať a dodržiavať ho.