Naše aktivity

Zážitkové besedy

Cieľom besied je zlepšiť informovanosť mladých ľudí v oblastiach, ktorým sa venujeme: Primárna prevencia infekcie HIV/AIDS a pohlavne prenosných infekcií, látkových a nelátkových závislostí, základné poradenstvo v oblasti gynekológie a antikoncepcie, partnerských vzťahoch, duševného zdravia a prvej pomoci. Na to, aby mohli formovať svoj životný postoj potrebujú získať kvalitné informácie. Pri ich podávaní využívame aktivizujúce metódy a zážitkové techniky. Snažíme sa nie len o to, aby si informácie osvojili, ale aj o to aby sme vyvolali diskusiu a naučili ich tak formovať svoj názor a uvedomovať si zodpovednosť za svoje správanie.

 

Organizovanie kultúrnych, športových, osvetových či umeleckých podujatí

Samotné besedy netvoria dostatočnú formu prevencie a preto vyvíjame aktivitu na systematické organizovanie kultúrnych, športových, osvetových či umeleckých podujatí. Plánujeme poskytovať priestor pre pravidelnú, zmysluplnú a bezplatnú činnosť pre mladých ľudí v ich voľnom čase. Chceme dosiahnuť aby mal mladý človek možnosť voľby medzi barom a miestom kde môže svoj čas tráviť s priateľmi zmysluplne. Možnosti zapojiť sa do organizácie jedinečných projektov vo svojom meste. Žijeme v meste a v regióne kde takéto možnosti chýbajú a preto veríme, že sa nám ich podarí vytvoriť.

 

Nábor nových členov

Nábor bude prebieha formou prezentácie PEER programu OZ Mladí ľudia a život u prvákov na stredných školách. Počas prezentácie sa dozvedia základné informácie o PEER programe, o aktivitách nášho združenia a o možnostiach členstva. Prezentácie sa zúčastnia PEER aktivisti, ktorí študentom priblížia čo všetko zaujímavé ich v PEERku čaká. Dôležité je poukázať na to, aké výhody plynú pre študentov vďaka účasti v programe.

 

PEER casting

Počas niekoľkých rokov našej činnosti sme vyvinuli systém tzv. PEER castingu. Na tento výber pozveme všetkých študentov, ktorí o PEERko prejavili záujem. Ten pramení najmä z besied, ktoré zažili na svojej škole, alebo vďaka účasti na nami organizovaných podujatiach. Komisia je zložená zo skúsených PEER aktivistov a hlavných koordinátorov projektu. Pri výbere skúmame 3 oblasti života budúcich PEER aktivistov – škola, rodinné zázemie a voľno-časové aktivity. V spoločnej časti kladieme dôraz na komunikatívnosť, schopnosť prejaviť vlastný názor, ale aj chuť obetovať dobrovoľníckej činnosti kus svojho voľného času.

 

Prvý odborný výcvik

Prvý výcvik je zameraný na budovanie tímu a rozvoj tzv. „Soft skills“. Zameriavame sa na rozvoj komunikácie, prezentačných zručností, analytického myslenia či kreativity u PEER aktivistov. Výcviky a školenia prebiehajú v neformálnom prostredí a atmosfére avšak sú opatrené dôležitými prísnymi pravidlami, ktoré musia všetci účastníci dodržiavať.

 

Druhý odborný výcvik

Druhý výcvik je zameraný na prácu v odborných blokoch. U účastníkov sa snažíme rozvíjať praktické zručností potrebné na vedenie skupiny žiakov počas besedy a na správne využívanie aktivizačných metód využívaných v PEER programe. Prax vhodne dopĺňame odbornými informácii z jednotlivých tém.

Po absolvovaní základných výcvikov si overujeme vedomosti PEER aktivistov písomnou skúškou zo všeobecných odborných znalostí. Tiež absolvujú skúšku u lektora z oblasti, ktorej sa rozhodli venovať počas pôsobenia v programe. Komunikačné zručnosti, tiež zručnosti potrebné pri práci zo skupinou a schopnosti využívať aktivizačné metódy si overujeme počas praktickej skúšky. Po absolvovaní skúšok a preukázaní potrebných vedomostí a zručností PEER aktivista získa certifikát o vzdelávaní v PEER programe a bude zaradení do databázy úspešných absolventov.

 

Teambuildingové školenie

V minulosti sa tento výcvik organizovaný v období pred ukončením školského roka nazýval organizačný výcvik, avšak na základe získaných skúsenosti a pod vplyvom inovačných trendov sme sa rozhodli organizovať teambuildingové školenie. S využitím rôznych aktivizujúcich a zážitkových metód je zameraný na budovanie tímu, tímovú spoluprácu, spoznávanie a brainstorming pre všetkých aktívnych členov.