Stanovy združenia

1. Základné ustanovenia

1.1 Názov združenia je OZ Mladí ľudia a život (ďalej len združenie)

1.2 Sídlo združenia je Rázusová 56/6, 052 01 Spišská Nová Ves

 

2. Ciele činnosti združenia

2.1 Hlavným cieľom združenia sú aktivity v oblasti PEER prevencie

2.2 Pod pojmom PEER prevencia sa rozumie:
(a) Primárna prevencia infekcie HIV/AIDS a pohlavne prenosných chorôb. Taktiež aj prevencia užívania drog.
(b) Základné poradenstvo v oblasti gynekológie a antikoncepcie.
(c) Základné poradenstvo v oblasti partnerských a rodičovských vzťahoch.
(d) Základné poradenstvo v oblasti duševného zdravia a prvej pomoci.
(e) Takáto forma prevencie prebieha na základných, stredných a vysokých školách, realizujú ju vopred vyškolení študenti – rovesníci.

2.3 Aktivity združenia:
(a) Hlavnou aktivitou združenia sú besedy realizované na základných, stredných a vysokých školách. Cieľom besied je zlepšiť informovanosť mladých ľudí v oblastiach, ktorým sa venuje PEER prevencia a zlepšiť postoj mladých ľudí k svojmu zdraviu, ako aj zdraviu svojho partnera.
(b) Výber PEER aktivistov, ich následné vyškolenie a koordinovanie ich aktivít.
(c) Organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových akcií.
(d) Organizovanie prezentácií a iných propagačných akcií zameraných na zvýšenie informovanosti ľudí.
(e) Vyvíjanie rôznych aktivít, ktoré poslúžia na rozvoj a zlepšenie života mladých ľudí.

 

3. Členstvo

3.1 Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia a spĺňa podmienky členstva v príslušnej kategórii.

3.2 Členský poplatok je 10 eur ročne. Musí ho uhradiť každý člen združenia a to pri podávaní prihlášky.

3.3 Združenie rozlišuje štyri kategórie členstva:
(a) PEER koordinátori
(b) PEER aktivisti
(c) Dobrovoľníci
(d) Čestní členovia

3.3.1 PEER koordinátori
(a) Členom – PEER koordinátorom sa môžu stať len členovia združenia.
(b) Člen sa stáva PEER koordinátorom na základe menovania Predsedom, pokiaľ s tým do 5 dní od menovania nevysloví aspoň 1/3 Podpredsedov nesúhlas.
(c) Členovi – PEER koordinátorovi je vystavený Preukaz člena združenia, ktorý je platným dokladom o členstve

3.3.2 PEER aktivisti
(a) Členom – PEER aktivistom sa môže stať len fyzická osoba, ktorá prejaví záujem stať sa PEER aktivistom, súhlasí so stanovami združenia, prejde výberom a následne sériou výcvikov a pôsobí ako PEER aktivista.
(b) Členstvo PEER aktivistu v združení sa získava na základe rozhodnutia Predsedníctva.
(c) Následne mu bude vystavený Preukaz člena združenia, ktorý je platným dokladom o členstve.

3.3.3 Dobrovoľníci
(a) Členom – Dobrovoľníkom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.
(b) Pre získanie členstva je potrebná prihláška, ktorú musí žiadateľ vyplniť, potvrdiť vlastnoručným podpisom a následne doručiť Predsedníctvu alebo na adresu združenia.
(c) Prijatie každého člena – Dobrovoľníka posudzuje na základe prihlášky Predsedníctvo.
(d) O svojom rozhodnutí musí Predsedníctvo žiadateľa informovať najneskôr do 30 dní od doručenia prihlášky Predsedníctvu.
(e) Po prijatí bude každému členovi vystavený Preukaz člena združenia
(f) Tento preukaz je zároveň platným dokladom o členstve

3.3.4 Čestní členovia
(a) Čestné členstvo je titul, udeľovaný na znak úcty alebo ako vyjadrenie vďaky. Jeho udelenie je podmienené aktivitami v oblasti prevencie alebo práce s mládežou.
(b) Titul Čestný člen môže udeliť Predsedníctvo na základe odporúčania akéhokoľvek člena združenia.
(c) Predsedníctvo musí rozhodnúť o udelení titulu Čestného člena do 30 dní od podania návrhu.
(d) V prípade rozhodnutia o udelení mu bude vystavený Dekrét čestného člena združenia.
(e) Čestný člen je oslobodený od povinnosti platiť členské a nemusí sa podieľať na činnosti združenia, pokiaľ nepožiada inak.

 

4. Zrušenie a zánik členstva

4.1 Zánik členstva

4.1.1 Členstvo PEER koordinátora zaniká:
(a) Vzdaním sa členstva.
(b) Zánikom združenia.
(c) Úmrtím člena.

4.1.2 Členstvo PEER aktivistov zaniká:
(a) Vzdaním sa členstva.
(b) Zánikom združenia
(c) Po skončení aktívneho pôsobenia v oblasti PEER prevencie na základe rozhodnutia Predsedníctva. V takom prípade môže člen požiadať o zmenu kategórie členstva na Dobrovoľník.
(d) Úmrtím člena.

4.1.3 Členstvo Dobrovoľníkov zaniká:
(a) Vzdaním sa členstva.
(b) Zánikom združenia.
(c) Úmrtím člena.

4.1.4 Čestné členstvo zaniká:
(a) Vzdaním sa členstva.
(b) Zánikom združenia

4.2 Čestné členstvo, členstvo PEER koordinátorov, PEER aktivistov a Dobrovoľníkov sa ruší:
(a) Rozhodnutím Predsedníctva na základe hrubého alebo opakovaného porušenia stanov a vnútorných nariadení združenia.
(b) Na zrušenie členstva je potrebný nadpolovičný počet hlasov.

 

5. Práva a povinnosti členov

5.1 PEER Kooridnátori

5.1.1 Práva členov – PEER koordinátorov
(a) Právo voliť a byť zvolený na post Predsedu a Podpredsedu združenia
(b) Právo zúčastňovať sa na všetkých akciách a podujatiach organizovaných združením bez akéhokoľvek obmedzenia.
(c) Právo podieľať sa na organizovaní združenia, voľbách a hlasovaniach.
(d) Právo zastupovať združenie a obhajovať záujmy združenia.

5.1.2 Povinnosti PEER koordinátorov
(a) Podieľať sa v plnej miere na riadení združenia.
(b) Napĺňať ciele združenia.
(c) Rešpektovať stanovy a vnútorné nariadenia združenia.
(d) Zúčastňovať sa na schôdzach a stretnutiach združenia podľa svojich možností. Svoju neúčasť je povinný do 5 dní ospravedlniť Predsedovi.

5.2 PEER aktivisti

5.2.1 Práva PEER aktivistov
(a) Právo zúčastňovať sa na akciách a podujatiach organizovaných združením.
(b) Právo podieľať sa na organizácii podujatí združenia.
(c) Právo podávať Predsedníctvu návrhy na zlepšenie činnosti združenia.
(d) Právo podávať Dozornej rade sťažnosti ohľadne činnosti združenia.
(e) Právo na ďalší rozvoj v oblasti odborných znalostí a zručností, ktoré môže využiť pri svojom pôsobení v PEER prevencii.
(f) O výnimkách a obmedzeniach práv uvedených v bodoch (a) až (e) rozhoduje Predsedníctvo.
(g) Každý PEER aktivista má právo uchádzať sa o zvolenie do Komisie pre PEER aktivity a do Dozornej rady.

5.2.2 Povinnosti PEER aktivistov
(a) Rešpektovať stanovy združenia a vnútorné nariadenia.
(b) Plniť ciele združenia.
(c) Zrealizovať počas školského roku toľko besied, koľko mu umožnia jeho povinnosti a situácia v škole.
(d) Rešpektovať nariadenia Predsedníctva a Komisie pre PEER aktivity.
(e) Bezodkladne oznámiť Predsedníctvu svoj zámer alebo rozhodnutie ukončiť svoje aktívne pôsobenie v oblasti PEER prevencie v združení.
(f) Zúčastňovať sa PEER Klubov. Povolené sú 3 absencie počas školského polroku (spravidla od 1.9. do 31.1. a od 1.2. do 30.6.). O absencii je člen povinný vhodne informovať Predsedníctvo, ktoré môže podľa svojho uváženia udeliť z tohto bodu výnimku.

5.3 Dobrovoľníci

5.3.1 Práva Dobrovoľníkov
(a) Právo zúčastňovať sa na akciách a podujatiach organizovaných združením.
(b) Právo podávať Predsedníctvu návrhy na zlepšenie činnosti združenia.
(c) O výnimkách a obmedzeniach práv uvedených v bodoch (a) a (b) rozhoduje Predsedníctvo.
(d) Právo uchádzať sa o zvolenie do Komisie pre PEER aktivity a Dozornej rady.

5.3.2 Povinnosti Dobrovoľníkov
(a) Rešpektovať stanovy združenia a vnútorné nariadenia.
(b) Plniť ciele združenia.
(c) Rešpektovať nariadenia Predsedníctva.
(d) Bezodkladne oznámiť Predsedníctvu svoj zámer alebo rozhodnutie ukončiť svoje aktívne pôsobenie v oblasti PEER prevencie v združení.

5.4 Čestní členovia

5.4.1 Práva a povinnosti Čestných členov
(a) Čestný člen má právo zúčastňovať sa na podujatiach a akciách organizovaných združením, ak o tom Predsedníctvo nerozhodne inak.
(b) Čestný člen má povinnosť rešpektovať stanovy združenia a vnútorné nariadenia.

 

6. Orgány združenia

6.1 Orgánmi zduženia sú:
(a) Predsedníctvo
(b) Komisia pre PEER aktivity
(c) Dozorná rada

 

7. Predsedníctvo

7.1 Predsedníctvo, členovia Predsedníctva
(a) Predsedníctvo je najvyšším výkonným a riadiacim orgánom združenia.
(b) Do Predsedníctva môže byť zvolený iba člen – PEER koordinátor. Na jeho zvolenie je potrebný súhlas 2/3 všetkých členov Predsedníctva
(c) Prvými členmi predsedníctva sú členovia prípravného výboru.

7.2 Predsedníctvo tvorí:
(a) Predseda
(b) Podpredsedovia

7.2.1 Predseda
(a) Je štatutárnym orgánom združenia, oprávneným jednať za združenie a zaväzovať ho.
(b) Predseda je volený všetkými členmi Predsedníctva.
(c) Na post Predsedu môže byť nominovaný len člen predsedníctva, ktorý musí nomináciu prijať.
(d) Na jeho zvolenie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov členov Predsedníctva.
(e) Je volený na obdobie 2 rokov.
(f) Ak je hlasovanie Predsedníctva nerozhodné, hlas Predsedu alebo bývalého Predsedu, pokiaľ je ešte členom združenia, má rozhodujúci charakter.
(g) Zastupuje združenie pri všetkých aktivitách organizovaných združením okrem besied. Ak nemôže, tak si určí svojho zástupcu.
(h) Zvoláva schôdze a stretnutia Predsedníctva ako aj celého združenia.
(i) Predsedu môžu odvolať len členovia Predsedníctva a to minimálne dvojtretinovým počtom hlasov všetkých členov Predsedníctva.

7.2.2 Podpredsedovia
(a) Každý z členov Predsedníctva, ktorý nie je zvolený na post Predsedu združenia sa stáva Podpredsedom združenia.
(b) Podpredsedu môžu odvolať len ostatní členovia Predsedníctva nadpolovičnou väčšinou hlasov.

7.3 Činnosť a právomoci Predsedníctva
(a) Predsedníctvo prejednáva všetky záležitosti združenia na schôdzach alebo stretnutiach.
(b) Predsedníctvo je uznášaniaschopné ak je prítomný Predseda a aspoň jedna tretina Podpredsedov.
(c) Predsedníctvo rozhoduje hlasovaním, pre schválenie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov, ak nie je v týchto stanovách uvedené inak.
(d) Zaoberá sa všetkými návrhmi a sťažnosťami členov združenia.
(e) Rozhoduje o zlúčení združenia s iným združením alebo dobrovoľnom rozpustení združenia.
(f) Schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky.
(g) Pripravuje plán činnosti, plánuje a organizuje väčšinu aktivít združenia.
(h) Pripravuje a schvaľuje rozpočet združenia.
(i) Prijíma peňažné i nepeňažné dary združenia.
(j) Rozhoduje o prijímaní nových členov a o udeľovaní titulu Čestného členstva.
(k) Menuje do funkcie zvolených členov Komisie pre PEER aktivity.
(l) Rešpektuje odporúčania Dozornej rady.
(m) Stanovuje vnútorné nariadenia a vyvodzuje následky za ich nedodržiavanie.

7.5 Vzdanie s funkcie v predsedníctve
(a) Členovia predsedníctva, vrátane Predsedu združenia sa môžu dobrovoľne vzdať svojej funkcie. Zároveň do 10 dní oznámia predsedníctvu svoje rozhodnutie o zotrvaní v združení.
(b) Ak sa rozhodnú ostať naďalej členmi združenia, majú nárok na výber kategórie členstva podľa vlastného uváženia. Ich rozhodnutie schváli predsedníctvo do 10 dní, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov.
(c) Člen predsedníctva má taktiež nárok na vzdanie sa členstva v združení.

 

8. Komisia pre PEER aktivity

8.1 Úlohy a zmysel Komisie pre PEER aktivity
(a) Hlavnou úlohou Komisie je zaisťovanie odborného výcviku a školenia PEER aktivistov.
(b) Komisia pre PEER aktivity zastupuje záujmy PEER aktivistov.

8.2 Členovia Komisie pre PEER aktivity
(a) Komisia pre PEER aktivity má zvyčajne 5 členov.
(b) Kandidáti na členov Komisie pre PEER aktivity sú volení PEER koordinátormi, PEER aktivistami a Dobrovoľníkmi na volebnej schôdzi, ktorú za týmto účelom zvolá Predsedníctvo. Zvolanie takejto schôdze oznámi Predsedníctvo PEER aktivistom v dostatočnej lehote, najmenej však 14 dní vopred.
(c) Kandidáti sú zvolení nadpolovičnou väčšinou všetkých prítomných.
(d) Zvolených kandidátov menuje do funkcie Predsedníctvo.
(e) Predsedníctvo si ponecháva právo zvoleného kandidáta nevymenovať. Môže tak urobiť na základe objektívnych dôvodov, ktoré musí oznámiť samotnému kandidátovi a členom – PEER aktivistom a Dobrovoľníkom.

8.3 Činnosť Komisie pre PEER aktivity
(a) Komisia priamo podlieha Predsedníctvu a riadi sa jeho nariadeniami a pokynmi.
(b) Členovia Komisie pre PEER aktivity si zvolia svojho zástupcu.
(c) Schôdze Komisie pre PEER aktivity zvoláva jej zástupca alebo Predsedníctvo s dostatočným predstihom, najmenej však 3 dni vopred.
(d) Komisia spolupracuje s Predsedníctvom pri organizovaní a príprave výcvikov pre PEER aktivistov.
(e) Predsedníctvom vybraní členovia Komisie aktivity sa podieľajú na výbere a výcviku nových PEER aktivistov.
(f) Komisia sa podieľa na vytváraní nových kampaní, podujatí a iných akcií združenia.

 

9. Dozorná rada

9.1 Činnosť a úlohy Dozornej rady
(a) Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia.
(b) Výsledky svojej činnosti predkladá Predsedníctvu.
(c) Členovia Dozornej rady sú oprávnení nahliadnuť do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti združenia.

9.2 Dozorná rada:
(a) Kontroluje hospodárenie združenia.
(b) Upozorňuje Predsedníctvo na nezhody a nedostatky v hospodárení a navrhuje opatrenia na ich nápravu.
(c) Kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov združenia.
(d) Predkladá Predsedníctvu správu o svojej činnosti aspoň raz ročne.
(e) Na žiadosť Predsedníctva vypracuje správu o hospodárení a činnosti združenia.

9.3 Členovia Dozornej rady
(a) Dozorná rada má zvyčajne 3 členov.
(b) Kandidáti na členov Dozornej rady sú volení PEER koordinátormi, PEER aktivistami a Dobrovoľníkmi na volebnej schôdzi, ktorú za týmto účelom zvolá Predsedníctvo. Zvolanie takejto schôdze oznámi Predsedníctvo PEER aktivistom v dostatočnej lehote, najmenej však 14 dní vopred. Pokiaľ je to vhodné, na tej istej volebnej schôdzi sa budú voliť členovia Komisie pre PEER aktivity a členovia Dozornej rady.
(c) Kandidát je zvolený nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných oprávnených voliť.
(d) Zvolených kandidátov menuje do funkcie Predsedníctvo.
(e) Predsedníctvo si ponecháva právo zvoleného kandidáta nevymenovať. Môže tak urobiť na základe objektívnych dôvodov, ktoré musí oznámiť samotnému kandidátovi a členom – PEER aktivistom.

 

10. Hospodárenie združenia

10.1 Majetok združenia je tvorený z:
(a) dobrovoľných členských príspevkov,
(b) z členských poplatkov,
(c) získaných dotácií, grantov a príspevkov,
(d) darov a príspevkov nečlenov združenia,
(e) iných príjmov dosiahnutých v súlade so stanovami združenia a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

10.2 Majetok a príjmy združenia môžu byť použité len na dosahovanie cieľov združenia a zabezpečenie jeho vlastnej činnosti.

10.3 Združenie hospodári podľa schváleného rozpočtu.

 

11. Zánik združenia

11.1 Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením

11.2 O zániku združenia rozhoduje Predsedníctvo. Na prijatie rozhodnutia je potrebný minimálne dvojtretinový počet hlasov.

11.3 V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje Predsedníctvo likvidátora. Likvidátor vyrovná záväzky združenia a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia Predsedníctva.

11.4 Predsedníctvo oznámi zánik a likvidáciu združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra.

11.5 Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich potvrdenia Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Tieto stanovy nahrádzajú v plnom rozsahu stanovy zaregistrované dňa 02.11.2005 pod číslom VVS/1-900/90-26634.