Rovesnícka prevencia

Cieľom rovesníckej prevencie je v plnej miere a efektívne poskytovať mladým ľuďom odborné informácie, možnosti trávenia voľného času a to jedinečným spôsobom, ktorý poukazuje na individuálnu unikátnosť osobnosti a výnimočnosť každého z nás. Slovíčko prevencia značí, že ide o aktivity, vďaka ktorým sa má predchádzať vzniku sociálno-patologických javov či iných problémov. Náš program rovesníckej prevencie je postavený na kvalitných informácií, ktoré s využitím aktivizujúcich metód a zážitkových techník menia životný postoj mladých ľudí k svojmu okoliu. Osvojením informácií ale aj diskusiou, kde sa učia formovať svoj názor sa snažíme zmeniť ich zmýšľanie – ich postoj k životu, k sebe samým a k svojim partnerom. Pozitívne hodnoty sa snažíme rozvíjať aj poskytovaním priestoru pre plnohodnotné trávenie voľného času, vytvorením vhodnej alternatívy k tzv. „barovej kultúre“.

Základom rovesníckej prevencie je PEER aktivista. Slovíčko PEER odvodzujeme z anglického slovného spojenia peer-to-peer, čo v preklade znamená rovesník-rovesníkovi, či už ide o vek alebo sociálno-spoločenské postavenie. PEER aktivista je angažovaný dobrovoľník, ktorý sa vďaka školeniam rozvíja a získava komunikačné a prezentačné zručnosti, osvojí si kompetencie potrebné pre prácu v skupine a vedenie besied v rovesníckom prostredí. Stáva sa lídrom, ktorý prostredníctvom aktivít združenia ovplyvňuje svojich rovesníkov.