Témy besied

Témy, ktorým sa venujeme sú rozdelené do šiestich blokov. Každý blok má svojho lektora a PEER aktivista si pri vstupe do programu vyberá, ktorej téme sa chce venovať v rámci svojho pôsobenia v PEER programe.

 

Duševné zdravie

Venujeme sa jednotlivým duševných chorobám ako napríklad: alzheimerova choroba, autizmus, schizofrénia a bizarným duševných poruchám. S mladými ľuďmi diskutujeme o anorexii a bulímii, ktoré sú označované ako mentálne choroby doby . Spoločne so žiakmi sa snažíme objasniť rozdiel medzi „depkou“ a depresiou. Rozprávame sa o rôznych fóbiách, poruchách osobnosti, poruchách sexuálnej identity a sexuálneho objektu. Špeciálnu pozornosť venujeme tiež stresu. Snažíme sa poukázať na dôležitosť pozitívneho myslenia a schopnosti zvládať stresové situácie.

Cieľ bloku: V ambulanciách psychológov a psychiatrov pribúdajú mladí ľudia s poruchami duševného zdravia, depresiami, poruchami spánku a nálad, nekontrolovaným užívaním liekov a drog, ako aj s poruchami príjmu potravy, hlavne u dievčat. Preto venujeme pozornosť prevencii duševného zdravia a kladieme dôraz na pozitívne myslenie a zvládanie stresových situácii.

 

Gynekológia a antikoncepcia

Odborný blok, ktorý je na prvý pohľad zaujímavý najmä pre dievčatá no je rovnako potrebný aj pre chlapcov. Témy, ktorým sa v rámci gynekológie venujeme sú rozdelenie ženských pohlavných orgánov či menštruačný cyklus. Diskutujeme o tom kedy je dôležitá gynekologická prehliadka a prečo je potrebná. Pozornosť venujeme aj vyšetreniu prsníkov. V rámci témy antikoncepcia prinášame informácie o rozdelení antikoncepcie na mužskú, ženskú, hormonálnu, nehormonálnu a prirodzenú. Nehovoríme len o pozitívach, ale pozornosť venujeme aj negatívam.

Cieľ bloku: Odborný blok je zameraný najmä na oboznámenie a vysvetlenie pojmov, ktoré sa týkajú žien. Poskytujeme oboznámenie s rôznymi druhmi antikoncepcie a považujeme za potrebné, aby partner, tak ako partnerka, poznal výhody a nevýhody antikoncepcie.

 

Násilie a šikana

Násilie a šikana je odborný blok zameraný predovšetkým na školskú šikanu. Hovoríme o základnom rozdelení na agresora a obete, druhoch a spôsoboch šikanovania. Dôraz kladieme na kyberšiaknu a kyberprenasledovanie, pretože v dnešnej dobe je to pomerne rozšírený druh šikanovania. Ďalej hovoríme o príčinách vzniku šikany, štádiách jej vývoja a o tom ako môžeme šikanovaniu predchádzať.

Cieľ bloku: Počet prípadov šikany a kyberšikany v dnešnej dobe narastá, no miera informovanosti o prevencii šikanovania, alebo celkovo o šikane a kebyeršikane je nízka. Cieľom tohto bloku je preto zvýšiť informovanosť o násilí a šikane, o spôsoboch akými jej môžeme predchádzať a o tom ako ju rozpoznať.

Partnerské vzťahy

V tomto odbornom bloku sa predovšetkým venujeme zaujímavej diskusii v skupinách na danú problematiku. Celá naša beseda prebieha hravou formou. Využívame na nej množstvo aktivizujúcich metód, pri ktorých sa mladí zabavia, ale aj veľa naučia. Rozprávame sa o veciach akými sú láska, priateľstvo, predohra, ideálny partner, či prvé rande. Dôraz kladieme hlavne na vzťahy.  Stránky týkajúce sa sexuality spomíname len ako výsledok partnerského vzťahu dvoch ľudí, ktorí sa majú radi a sú pripravení začať sexuálne žiť. Pri sexualite dávame do pozornosti hlavne to, že do sexuálneho styku nemožno nikoho nútiť, že sa na to treba cítiť dôkladne psychicky aj fyzicky pripravený a aj to, aká dôležitá je  predohra. Spomíname, že skutočné sexuálne žitie nemôže vyzerať ako vo “filmoch pre dospelých”. Hovoríme aj o rizikách a následných zodpovednostiach ako je napríklad neželané tehotenstvo.  Žiaci sú na besede rozdelení na chlapčenské a dievčenské skupiny, rozprávajú svoje názory na naše otázky a všímajú si, že sa ich názory vo väčšine prípadoch rozchádzajú. Každý vníma lásku a sexualitu úplne inak, no najväčšie rozdiely sú medzi názormi chlapcov a dievčat všeobecne.

Cieľ bloku: Našim cieľom je ukázať mladým ľuďom, že sexuálny styk má byť výsledkom lásky dvoch ľudí a nie len obyčajné jednorázové “spríjemnenie si večera”. Snažíme sa im povedať, že do sexuálneho žitia sa vôbec netreba hrnúť zbytočne prirýchlo, pretože keď na to človek nie je pripravený, môže mať na svoj prvý pohlavný styk veľmi nepekné spomienky a držať ich v sebe po celý život. Treba si vždy poriadne rozmyslieť či do toho naozaj chceme ísť a zobrať si na seba všetky riziká a zodpovednosti týkajúce sa nášho sexuálneho života. Taktiež sa snažíme zdôrazniť už spomínané rozdiely medzi pohlaviami a chrániť mladých ľudí pred sklamaním, či už vo vzťahoch, láske alebo sexuálnom živote.

 

Prevencia pohlavne prenosných infekcií, HIV/AIDS, urológia

Odborný blok  je zameraný na základné rozdelenie chorôb, charakterizáciu ich prejavov, ale hlavne na praktické informácie. Špeciálnu pozornosť venujeme informáciám týkajúcich sa HIV-AIDS. V rámci skutočne obsiahlych a zároveň aj náročných tém na diskusiu je našou snahou zamerať sa skôr na zodpovednosť mladých vo vzťahu ku pohlavnému životu, ako na zahltenie študentov kvantom balastných informácií. Dôležité je poukázať na možné riziká promiskuitného správania, ktoré si bohužiaľ často neuvedomuje.

Cieľ bloku: Cieľom besedy má byť uvedomenie si rizík spojených s nechráneným pohlavným stykom a promiskuitným správaním. Prostredníctvom podaných informácií viesť mladých ľudí k zodpovednému sexuálnemu správaniu. Žiaci by sa mali naučiť základy prenosu STI, spôsoby ako sa pred nimi môžu chrániť. Taktiež aj to na koho sa obrátiť v prípade podozrenia na STI, alebo aj to aké obmedzenia a povinnosti majú tí ktorým sa ich podozrenie potvrdilo.

 

Životný štýl, prevencia látkových a nelátkových závislostí, prvá pomoc

O životnom štýle mladých ľudí sa dnes hovorí naozaj veľa a preto s nimi diskutujeme o všetkých faktoroch, ktoré s nim súvisia. Diskutujeme o spánku, pohybe, stravovaní a pitnom režime. Rozprávame sa o „piatkovej barovej kultúre“ mládeže a možnostiach trávenia voľného času v rámci ktorého sa vedia baviť bez alkoholu.

Tieto témy nám vytvárajú prepojenie na prevenciu látkových a nelátkových závislostí. Spoločne so žiakmi definujeme čo je to návyk a aké látkové a nelátkové závislosti poznajú. Medzi nelátkové zaraďujeme televíziu, internet, chaty, sociálne siete, hranie hier, počítač a konzoly, gambling, či hracie automaty. Pri látkových prechádzame postupne všetky skupiny drog podľa účinku na psychiku – tlmivé, stimulačné a halucinogénne. Nediskutujeme len o tom, ako látka pôsobí a aké má pozitívne či negatívne účinky, ale hlavne sa snažíme zdôrazniť sociálne problémy spojené s užívaním drog.

V rámci témy prvá pomoc predstavujeme súbor jednoduchých a účelných opatrení, ktoré slúžia na bezprostrednú pomoc pri náhlom ohrození života alebo postihnutí zdravia, a ktoré môžu byť poskytnuté kdekoľvek a kedykoľvek aj bez špeciálnych pomôcok. Diskutujeme o tom, kedy je vhodné volať sanitku, pretože ľudia sa tejto situácie obávajú a často krát nevedia správne zareagovať.

Cieľ bloku: Diskutovať s mladými ľuďmi o životnom štýle a možnostiach trávenia voľného času. Zdôrazniť sociálne problémy spojené s užívaním drog a negatívny dopad na jednotlivca. Priblížiť nutnosť a povinnosť podať prvú pomoc a poskytnúť jednoduché rady. ako sa zachovať v situáciách kedy je potrebné prvú pomoc poskytnúť.