Sponzori

Našimi aktivitami vytvárame jedinečný PEER program v rámci celého Slovenska. Počas školského roka zorganizujeme vyše 70 besied na základných, stredných, či vysokých školách vďaka čomu oslovíme viac ako 1 300 žiakov. Kým iné programy sa venujú prevažne prevencii látkových a nelátkových závislosti, či šikanovaniu my sa zameriavame aj na prevenciu pohlavne prenosných infekcií a HIV/AIDS. Poskytujeme základné poradenstvo v oblasti urológie, gynekológie, antikoncepcie, partnerských vzťahoch, duševného zdravia a prvej pomoci. Samotné besedy však netvoria efektívnu formu prevencie, preto sa pozitívne hodnoty snažíme rozvíjať aj poskytovaním priestoru pre plnohodnotné trávenie voľného času, vytvorením vhodnej alternatívy k tzv. „barovej kultúre“. Prostredníctvom neformálneho vzdelávania každoročne vyškolíme novú skupinu PEER aktivistov. Rozvíjame u nich komunikačné kompetencie, organizačné zručnosti, schopnosť pracovať v tíme, analytické myslenie a v neposlednom rade odborné vedomosti. Ak k tomu prirátame dlhoročné skúsenosti, nadšenie pre dobrovoľnícku činnosť a zapojenie mladých ľudí vo všetkých oblastiach stávame sa lídrom v rámci aktivít pre mládež v Spišskom regióne.

Veríme, že Vám záleží na formovaní pozitívnych hodnôt a názorov mladých ľudí a prispejete k skvalitneniu a častejšej realizácii našich aktivít.