Propagácia sponzorov

Pre našich sponzorov a partnerov sme schopní zabezpečiť adekvátnu reklamnú protislužbu. Naše aktivity sú prezentované na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram) a disponujeme aj vlastnou web stránkou www.peersnv.sk.

Naša facebooková stránka má viac ako 1 500 fanúšikov a prostredníctvom nich máme pri organizovaní rôznych podujatí a kampaní dosah na viac ako 10 000 ľudí. Wabovú stránku združenia navštevuje viac ako 400 ľudí mesačne.

V prípade spolupráce sme schopný logá, prípadne aj slogany našich sponzorov a partnerov zdieľať na reklamných „PR“ predmetoch a tiež aj na všetkých verejných i neverejných podujatiach organizovaných združením. Pri každom verejnom podujatí budeme spolupracovať aj s médiami – nielen printovými, ale oslovovať budeme regionálne, verejnoprávne a komerčné televízie. Možností je mnoho a my sme otvorení všetkým alternatívam spolupráce.